(1)
Kuprieva, I. A.; Brykova, E. M.; Smirnova, S. B.; Agafonova, O. I.; V. Perutskaya, T.; V. Belkina, I. IMAGE OF MUSLIM WOMEN REPRESENTED BY MEANS OF MODERN ENGLISH. hssr 2019, 7, 53-58.