A PRELIMINARY STUDY ON PERCEPTION OF SCIENCE STUDENTS AT ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA

Main Article Content

Hasanah Iksan
Sahlawati Abu Bakar
Wan Ramizah Hasan
Lubna Abdul Rahman

Keywords

Perception, Arabic for Science Purpose, Arabic Language Module, Scientific Terms

Abstract

Abstract


 


Purpose of the study: To analyse students’ perceptions of Arabic language learning for science purposes in USIM.


Problem of the study: The existing Arabic module in the Higher Education Institution in Malaysia did not discuss the topic related to Science in Arabic language learning for science students, except in USIM. Using the existing modules, researchers analysed respondents' perceptions of Arabic Language for Science Purpose.


Methodology: This study applies a quantitative approach which involves 169 science students at the Islamic Science University of Malaysia (USIM) as respondents and randomly selected. The data were analysed descriptively by looking at the percentage and mean score by using SPSS Statistics 25.


Main Findings: The descriptive analysis findings demonstrate that the overall mean of interest was 3.72, the mean of the module was 3.78, the mean of the use of scientific terms was 3.49 and the mean of the learning duration was 3.08. The findings showed that using the specific module of Arabic Language for Science had successfully nurtured students' interest in Arabic and able to introduce them to scientific terms in Arabic. This study could be a measurement of the use of Arabic language modules that contain specific content based on "Specific Purposes" for Institutions of Higher Learning in Malaysia.


Applications of this study: This study involves science students who have studied the subjects (اللغة العربية للعلوم) using the Arabic Language for Science Purpose module within a semester from Faculty of Medicine and Health Sciences, Faculty of Dentistry, Faculty of Science and Technology and Faculty of Engineering and Architecture at USIM


Novelty/Originality of this study: This study could be a measurement of the use of Arabic language modules that contain specific content based on the "Specific Purposes" for Institute of Higher Learning and the Private Higher Learning Institution (IPTS) in Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract 57 | PDF Downloads 53 XML Downloads 1

References

1. Bryman, A. (2001). Social Research Methods. United Kingdom: Oxford University.
2. Budsaba Kanoksilapatham. 2013. Language for Specific Purpose in Asia. Dalam The Encyclopedia of Applied Linguistic. Edit : Carol A. Chapelle.: Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0614
3. Hamira Zamani-Farahani. Joan C. Henderson. (2010). Islamic Tourism and Managing Tourism Development in Islamic Societies: The Cases of Iran and Saudi Arabia. International Journal of Tourism Research Volume 12, Issue 1, pages 79– 89, January/February. https://doi.org/10.1002/jtr.741
4. Sulaiman Ismail. (2008). Persepsi Pelancong Arab Dan Pihak Penyedia Perkhidmatan Terhadap Penggunaan Bahasa Arab Dalam Penyampaian Maklumat Dan Informasi di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA). Laporan Penyelidikan. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.
5. Husaini Kasran, Dr. Che Radiah Binti Mezah & Dr. Nik Farhan Binti Mustapha. (2015). Analisis Keperluan Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kalangan Warga Emas. E-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization. E-ISSN: 2289-6759.
6. Hutchinson. T & Waters. A. (1987). English for Specific Purposes A learning-centred approach. New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511733031
7. John M Swales. (2000). Language for Specific Purpose. Annual Review of Applied Linguistic. Cambridge: Cambridge University Press. 59-76
8. Lay, Yoon Fah & Khoo, Chwee Hoon. (2012). Pengenalan kepada Pendekatan Kuantitatif dalam Penyelidikan Pendidikan. Kota Kinabalu: Penerbit Universiti Malaysia Sabah.
9. Mohammad Imran Ahmad & Mohammad Najib Jaafar. (2017) Needs Analysis Model Arabic for Islamic Tourism : A Pliliminary Study. Journal of Sultan Alauddin Sulaiman Shah Vol.4 bil. 2. 177-191
10. Mohammad Najib Jaafar. (2013). Tahlil Al-Hajat Mutkhassisi Al-Lughah Al-Arabiyyah wa Al-Ittisolat bi Jamiah Al-Ulum Al-Islamiyyah Al-Maliziyyah fi Ta’lim Al-Lughah AlArabiyyah li Aghradh Al-Siyahah. Laporan Penyelidikan. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.
11. Mohammad Najib Jaafar. (2014). Bahasa Arab untuk Tujuan Sains: Penerapan Kaedah Pengajaran al-Mizan ‘Ala al-Qawalib untuk Pelajar Pusat Permata Insan Peringkat Rendah. ‘Ulum Islamiyyat Journal. Vil.14: 57-68. https://doi.org/10.12816/0012614
12. Mohammad Najib Jaffar, Kirembwe Rashid Abdul Hameed dan Hishomuddin Ahmad. (2013). Bahasa Arab untuk Tujuan Agama: Analisis Keperluan Pelajar Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi di Universiti Sains Islam Malaysia. ‘Ulum Islamiyyah Journal. Vol. 10: 19-29. https://doi.org/10.12816/0002859
13. Mohammad Najib Jaffar, Noor Azizi Ismail, Kirembwe Rashid Abdul Hamed dan Hishomuddin Ahmad. (2016). Model Pembangunan Kurikulum Bahasa Arab Untuk Pelancongan. Research Report. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.
14. Mohammad Najib Jaffar. (2013). Modul Pengajaran Bahasa Arab Pelancongan Di IPT Malaysia. Research Report. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.
15. Mohd Shahrizal Nasir, Mohd Firdaus Yahaya & Muhammad Sabri Sahrir (2013) Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Ibadah Sebagai Satu Keperluan Bagi Masyarakat Awam. Conference: Malaysia International Conference on Foreign Languages (MICFL 2013). Vol. 1
16. Mohd Sollah Mohamed & Mohammad Seman (2016) Keperluan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Analisis Kajian. Journal of Kesidang Jilid (1) 70 - 85
17. Muhammad Nizwan Musligh. (2015). Tahlil Al-Hajat Al-Lughawiyyah Al-Syai’eah Fi Mawaqif Al-Tawasul Al-Syafahi bi Al-Lughah Al-Arabiyyah Li Saiqi Al-Taksi Al-Maliziyyin bi Matar Kuala Lumpur Al-Duwali (KLIA). Tesis Sarjana. Nilai : Universiti Sains Islam Malaysia.
18. Najjah Salwa Abd Razak, Ahmad Munawar Ismail dan Kaseh Abu Bakar. (2015). Analisis Keperluan Bahasa Arab untuk Tugasan Rasmi Anggota Tentera Malaysia di Negara Arab. International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL). Vol. 3: 79-90.
19. Olga Kazakova, (2015). Language for Specific Purpose: Methodology problem, Trends and Perspectives. Procedia - Social and Behavioral Science Journal. 977-982. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.687
20. Rawya Jamous & Abdul Rahman Chik. (2012). Teaching Arabic for Cultural Purpose: A case Study of Francophone Program of Arabic at Aleppo University. Procedia-Social and Behavioral Science. 37-45. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.245
21. Rosni Samah. (2008).Penggunaan Internet Dalam Pengajaran Bahasa: Kajian Terhadap Bahasa Arab Komunikasi Pelancongan. Malaysia Education Deans’ Counsil Journal. V(1) 83-95
22. Rosni Samah. (2009). Pendekatan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Arab untuk Pelajar Bukan Penutur Jati. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.
23. Rudzi Munap. (2003). Penilaian Program Diploma Kesetiausahaan Eksekutif di Universiti Teknologi MARA. Tesis Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.
24. Ruzanna Syamimi Ramli Jabil bin Mapjabil Ahmad Tharmizzie bin Mat Jusoh. (2011). Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VI, Jilid 2. Pelancongan Pendidikan : Tinjauan Konseptual dan Potensinya di Malaysia. Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia.
25. Solih Mahgroub El-Tingari & Khairun Nisaa Mohd, (2016). Dawr Tahlil Hajat Fi Tasmim Muqarrar Al-Arabiyyah Li Aghrad Khassah Tullab Al-Lughah Al-Arabiyyah Fi Kulliyyah Maarifil Wahyi Wal Ulum Al-Insaniyyah Namudhajan. Gombak: UIAM.
26. Ummu Nasibah Nasohah, Muhammad Izuan Bin Abd Gani & Nazipah Binti Mat Shaid @ Md Shaid. (2015). Model ADDIE Dalam Proses Reka Bentuk Modul Pengajaran : Bahasa Arab Tujuan Khas di Universiti Sains Islam Malaysia Sebagai Contoh. Proceeding of the International Seminar on Language Teaching ISeLT 2015, 4-5 February 2015, Bangi, Malaysia.
27. Wan Azura Wan Ahmad et.al. (2006). Pendekatan dan Strategi Efektif dalam Penguasaan Bahasa Arab. Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.
28. Zalika Adam & Abdul Rahman Chik. (2008). Barnamij Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah li Aghradh AL-Siyahah fi Maliziyya: Dirasah Tahliliyyah li Al-Hajat. Barnamij Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah li Aghradh Al-Siyahah. Mesir: Jamiah Almaniyya AlMisriyyah.
29. Zalika Adam & Abdul Rahman. (2007). Al-Hajat Ila Daurah Al-Lughah Al-Arabiyyah li Aghradh AL-Siyahah fi Maliziyya. Al-Mu’tamar Al-Alami li Ta’lim Al-Lughah Al Arabiyyah.
30. Zalika Adam. (2013). Ta’lim Al-Arabiyyah li Aghradh Siyahiyyah fi Maliziyya : Tahlil AlHajat wa Tasmim Wihdah Dirasiyyah. Tesis PhD. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.